Info @ KPT


Latar Belakang
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah ditubuhkan pada 27 Mac 2004.  Matlamat KPT adalah untuk mewujudkan persekitaran pengajian tinggi selain menggalakkan pengembangan pusat ilmu yang unggul dan pembinaan modal insan yang, berketerampilan, berinovasi dan berakhlak mulia untuk memenuhi keperluan negara dan antarabangsa.
KPT berperanan penting dalam mewujudkan ekosistem pengajian tinggi yang terbaik di institusi pengajian tinggi awam (IPTA), institusi pengajian tinggi swasta (IPTS), politeknik dan juga kolej komuniti. Semua institusi ini merupakan komponen utama ekosistem pendidikan dan latihan negara yang akan menjana para pemikir, ilmuwan, sarjana, tenaga kerja mahir dan separa mahir sesuai dengan peranan masing-masing.
Bersesuaian dengan matlamat ini, KPT mempunyai tiga (3) buah jabatan bagi pengurusan institusi pengajian tinggi, iaitu:

Usaha untuk mencapai matlamat ini turut disokong oleh agensi yang berperanan penting dalam pengajian tinggi, iaitu: